مقاله های آموزشی

آبرسانی به ساختمان های بلند مرتبه

آشنایی با مجموعه پالادیوم

مجتمع پالادیوم در زمینی به مساحت 000.10 متر مربع با مساحت زیربناي 000.100 متر مربع، 13 طبقه در ضلع جنوبی، 11 طبقه در ضلع شمالی و 6 طبقه زیر همکف بنا شده است. این مجتمع مجهز به تعداد 150 واحد تجاري با زیربناي خالص 22000 متر مربع می باشد؛ شامل:

 • ﺑﯿﺶ از 120 ﻓﺮوﺷﮕﺎه و واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
 • ﺗﻌﺪاد 25 رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ و ﻓﻮدﮐﻮرت در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 4000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 • ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 2500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 • ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 2000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 150 واﺣﺪ اداري ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﺧﺎﻟﺺ 15000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﭘﺎﻻدﯾﻮم

 • ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ BMS و EMS در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • 2000  ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮب
 • 600  ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ذﺧﯿﺮه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 2 ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ) در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ BMS ﯾﮏ ﺟﺰء ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي اﺳﺖ.
BMS ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي DeviceNet ، SOAP ، XML ، BACnet ، LonWorks و MODBUS و usp و lan و rs232 و… ﭘﯿﺪاﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ:  -1ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰي -2 ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠﯽ -3 ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ -4 ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ، اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي BMS را از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ و… و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارد.

زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﺗﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ

 • ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر، دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و… ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ، ﮔﺎز، آب، ﺑﺮق و…
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺎن اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶﺳﻮزي، ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و…
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺑﯿﺎري
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ، دﻣﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي 1 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮجﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد. ﺑﺪﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ:

 • ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .
 • ﻫﺪ و دﺑﯽ ﭘﻤﭗﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻤﭗ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .
 • ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و آب راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮج ﻣﯽرﺳﺪ .
 • ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .

ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻓﺸﺎر ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ 10 ﻣﺘﺮ 1 bar ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻓﺸﺎر 8 bar ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 2 ﻃﺒﻘﻪ اول و دﻫﻢ را ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ 6 ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ 5 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اداري ﺷﻤﺎل، اداري ﺟﻨﻮب، ﺗﺠﺎري ﺷﻤﺎل، ﺗﺠﺎري ﺟﻨﻮب، ﻫﻤﮑﻒ ( D ) اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ در آن ﺟﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶﻫﺎي اداري از ﻃﺒﻘﻪ 5 ﺗﺎ 10 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ 11 واﺣﺪ دارد .
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي رﺳﺘﻮران و ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. رﺳﺘﻮرانﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎري ﺷﻤﺎل و اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎري ﺟﻨﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﯿﺢ آب و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻤﻮاره از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
1- ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
2- ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

• ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ. آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ، ﭼﺎه، ﻗﻨﺎت و ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

• ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺷﻬﺮ از آب ﺧﺎم ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ آب ﺧﺎم از ﭼﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 50 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺳﺮي از آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از 8 – 10 ﺗﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭼﺎه ﺑﺮداﺷﺖ دارﻧﺪ. آب ﭼﺎه درون ﻣﺨﺎزن ﺑﺘﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و از ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن feed ﻣﯽﺷﻮد. آب ﺧﺎم را در ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ (ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ) و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آب ﺷﻮرب و ﺧﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻓﺸﺎر آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﻓﺸﺎر ﻻزم و ﻣﺠﺎز را ﺑﺮاي آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺷﻬﺮ ، ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .

– ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﺳﻂ آب ﺷﻬﺮ

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺷﻬﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺠﺎور وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ 30 psi ﺗﺎ 80 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

• ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب

ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﺖ. دﺑﯽ آب ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، اﻋﻢ از راﯾﺰرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻏﯿﺮه، ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دﺑﯽﻫﺎي آب وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در واﻗﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آب ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.

واﺣﺪ ﻣﺼﺮف

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺑﺮ 7.5 ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ( gpm ) اﺳﺖ.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ 

اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﺻﻞ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ، واﺣﺪ ﻣﺼﺮف را در ﺿﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺿﺮب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 1 و 2 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﻮدار 2 – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮاي دﺑﯽ ﺗﺎ 240 F.U

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 1 ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ( F.U ) ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اول ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (ﺷﯿﺮآﻻت و …) را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺪار DFU و SFU داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ازاي ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﯽ DFU ﻫﺎ GPM ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي GPM ﺣﺎﺻﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ اداري  

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اداري در ﺟﺪول 2 آﻣﺪه اﺳﺖ: 

ردﯾﻒ

وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد

F.U

1

ﺳﯿﻨﮏ آب دارﺧﺎﻧﻪ

1

1

3

دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ

2

1

4

آب ﺳﺮد ﮐﻦ ﺑﺮﻗﯽ

1

1

5

ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎري ( flush valve )

2

6

 

ﻣﺠﻤﻮع

 

16

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ GPM ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺟﺪول 3 ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ورودي ﻫﺮ واﺣﺪ 32 mm در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول 3 – اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي super pipe ﺑﻪ ازاي GPM ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ

ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ

 • ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در راﯾﺰرﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﺑﺮاي ﭘﻼنﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي super pipe اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 •  ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و HVAC از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺴﻤﺎن رده 40 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 •  ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي دو ﺟﺪاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺧﺎص ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، درﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺎك اﻃﺮاف و ﺑﺎﻻي ﻟﻮﻟﻪ در زﻣﺎن ﺧﺎكرﯾﺰي، از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎر ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و وزن ﺑﺎر روي آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ:

 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
 • وزن ﺳﺒﮏ ﺗﺮ
 • ﻧﺼﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ
 • ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﯾﺎد

   

ﻧﮑﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪا وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 4 اﯾﻨﭻ آب ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽﺷﻮد.
آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻟﺒﻪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰد، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ و ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ از ﺑﺎﻻي ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﻧﺎزلﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آب از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد، back wash اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﯽ، آب از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ back wash ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎري از ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ وارد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ، وﺟﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮ وارد ﭘﻤﭗ ﺷﺪه، دور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﮔﯿﺮﻫﺎ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻓﻠﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﻤﭗ

در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب، آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗﻫﺎ از ﺗﻌﺪادي ﭘﻤﭗ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮازي (ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)، ﮐﻠﮑﺘﻮر ﻣﮑﺶ، ﮐﻠﮑﺘﻮر دﻫﺶ، ﻣﺒﺪل ، 1 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮي PLC ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 2 ﻧﻮع ﭘﻤﭗ زﻣﯿﻨﯽ و اﯾﺴﺘﺎده دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻮع زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ). درﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮف ﻋﺎدي، ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دور ﺛﺎﺑﺖ ( 1450 – 1400 ) دﺑﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﻤﭗ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺪل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ PLC اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف، ﭘﻤﭗ دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ دور آن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﯾﺎد ﺷﻮد(در اﺻﻞ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﯾﯽ اﺳﺖ).
ﭘﻤﭗﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮاﻧﺪﻓﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ(اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﻤﭗ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ). ﭘﻤﭗﻫﺎ ﭼﻬﺎرﭘﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﯽﺻﺪا ﺑﻮدن از ﻣﺰﯾﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن در ﭘﻤﭗﻫﺎ، از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ در ورودي ﭘﻤﭗﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﮑﺘﻮر دﻫﺶ دارﯾﻢ. ﮐﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ 5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ورودي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ورودي اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﻃﺮف و ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻮا وارد ﭘﻤﭗ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺮﯾﺎن ﮔﺮداﺑﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺶ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻟﻤﯿﻨﺎر 1 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ وارد ﭘﻤﭗ ﺷﻮد.

ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﯿﻠﺮ و ﻫﻮاﺳﺎز و ﺑﻮﯾﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ از 2 ﻧﻮع ﭼﯿﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ: ﭼﯿﻠﺮﻫﺎي اﺳﮑﺮو 1 و ﺟﺬﺑﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎي اﺳﮑﺮو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺒﺮﯾﺪ، آب را ﺧﻨﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻮﯾﻞﻫﺎي ﻫﻮاﺳﺎز ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از روي اﯾﻦ آب ﺳﺮد، ﺧﻨﮏ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ دﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﻮا از روي آب ﮔﺮم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﺑﯽ آب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺑﯽ آب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﭼﯿﻠﺮ ﺧﻄﺎ 2 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﭘﻤﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻮﯾﻠﺮ 4 ﻋﺪد و ﭼﯿﻠﺮ 5 ﻋﺪد وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ، ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻤﭗ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ. آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. 

ﻣﺨﺰن

اﻧﻮاع ﻣﺨﺰن و اﻫﺪاف اﺣﺪاث آنﻫﺎ ﻣﺨﺎزن از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 • ﻣﺨﺰن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻓﻮن ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 •  ﻣﺨﺰن ﭘﺎﯾﻪدار ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در روي ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺨﺎزن ﺗﻮزﯾﻊ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 • ﻣﺨﺰن ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 •  ﻣﺨﺰن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰي (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺰن ﭘﺎﯾﻪدار ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ) و ﯾﺎ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎي داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮن زﻣﯿﻨﯽ) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺨﺎزن از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻮاﻧﻪاي و ﻣﺨﺎزن ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻗﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن 6000 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ دو ﻣﺨﺰن 3000 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﯾﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪي آن، از ﻗﻄﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، ﻣﺨﺰن را ﺷﻨﺎور روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، آب را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺛﻘﻠﯽ از ﻣﺨﺎزن ﺗﻮزﯾﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﻘﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﻘﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﯾﺎن آب در ﺷﺒﮑﻪاي ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﯿﺴﺖ از ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن آب در آن از ﻣﺨﺰن ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻮاﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺷﺒﮑﻪ ﺛﻘﻠﯽ ﭘﻤﭙﺎژﺷﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺨﺎزن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي آب

اﻟﻒ- ذﺧﯿﺮه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي آب ﺑﺮاي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي
ﻣﯽﺷﻮد.
ب- ذﺧﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدلﺳﺎزي: ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻟﺤﻈﻪاي ﻗﺮار دارد، ذﺧﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدلﺳﺎزي در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎزاد آب را ذﺧﯿﺮه و در ﻣﻮاﻗﻊ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف، ﻣﺎزاد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج- ذﺧﯿﺮه اﺿﻄﺮاري: ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻓﯽ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺒﮑﻪ را در ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻊ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر

اﻟﻒ- ﻣﺘﻌﺎدلﺳﺎزي ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻧﻘﺎط ﭘﺮﻣﺼﺮف، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ب- اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ: اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺨﺎزن ﺗﻮزﯾﻊ در ﻧﻘﺎط دور از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ ﯾﺎ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼﺣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﻤﭗﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد.
ج- ﻣﺘﻌﺎدلﺳﺎزي ﻫﺪ روي ﭘﻤﭗ: اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺨﺰن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آنﻫﺎ را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ

آب ﺳﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺮاﮐﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﭘﻤﭙﺎژ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ازدﯾﺎد ﻓﺸﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮدن آب ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺼﻮرت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﮐﺸﺶ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺎزن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ آب را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺑﺰرگ در اﺛﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ آب ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ازدﯾﺎد روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ را ﻗﺪري ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺎرف ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣﺨﺰن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺿﻤﻨﺎً آب ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ژاﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺎرف ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﻤﭗ ژاﮐﯽ و ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪنﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﭘﻤﭗﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮔﺮدد. در ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮐﺮد آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻪ ﮐﻠﮑﺘﻮر دﻫﺶ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ در ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﻫﺎي دور ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﮑﻞ 5 –  ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ

در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن ﺗﺎ 1.5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه آب:
 • ﻣﺨﺎزن آب ﺷﺮب: ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي آب ﺷﺮب ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺨﺎزن آب ﺧﺎم: آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﺳﺘﺨﺮ و… از آب ﺷﺮب ﺟﺪاﺳﺖ. اﯾﻦ آب از ﭼﺎهﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در ﻣﺨﺎزن آب ﺧﺎم ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد.
 • ﻣﺨﺰن آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ: آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از آب ﺧﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺨﺎزن ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر:
 • ﻣﺨﺎزن ﺛﻘﻠﯽ ﻧﺼﺐﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ: در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊﺷﺪن آب ﺷﻬﺮي و ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﻤﭗﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 • ﻣﺨﺎزن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗﻫﺎ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺎرف ﮐﻢ در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺸﺎر را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 10 ﻣﺨﺰن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دو ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود 200 ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي آب ﺷﺮب، ﯾﮏ ﻣﺨﺰن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود ، 40 دو ﻣﺨﺰن آب ﺧﺎم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود ، 300 دو ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود 100 (ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺸﺖ ﺑﺎمﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ) و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﻣﺨﺰن آب ﺧﺎم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود 20 ﺑﺮاي آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد دارد.

ﻣﺨﺰن

ﺗﻌﺪاد

ﻇﺮﻓﯿﺖ  

ﻣﺨﺰن آب ﺧﺎم

2

300

ﻣﺨﺰن آب ﺷﺮب

2

200

ﻣﺨﺰن ﺛﻘﻠﯽ

2

100

ﻣﺨﺰن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

1

40

ﻣﺨﺰن آب ﺧﺎم ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

3

20

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ

 1.  ﺷﯿﺮﻫﺎي دﺳﺘﯽ 1 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 2.  ﺷﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ 2 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﻫﻮا، ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 3. ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر 3 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ: 

• ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪي

ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪ وﻟﻮ 4 در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ، ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ 12 ﯾﺎ 24 وﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري ﺳﯿﺎل ﮔﺎزي ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. در ﻋﻤﻞ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﺪي ﯾﺎ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎي دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ، ﺷﯿﺮ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻨﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻨﺮ، ﻧﯿﺮوي ﮔﺮاﻧﺶ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .

ﺷﮑﻞ 6 – ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪي

ﺷﮑﻞ 7 – ﺑﺮش ﺷﯿﺮ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪي

ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪي در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ

در ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ 1 ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺳﯿﺎل ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار دارد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﻃﺮح داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم، ﺷﯿﺮﻫﺎي ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻤﭗ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻤﭗ و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ. 

ﺷﮑﻞ 8 – ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ

•  ﺷﯿﺮ ﺗﻮﭘﯽ

ﺷﯿﺮ ﺗﻮﭘﯽ 2 ﺷﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮه و ﯾﺎ ﻧﯿﻢﮐﺮهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل دوران ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﯿﺮآﻻت ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن ( on- off ) ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﺎز دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺮﯾﺎن (ﮐﺮه ﯾﺎ ﮔﺎﻫﺎً ﻧﯿﻢﮐﺮه)، ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ 90 درﺟﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﻫﺎي quarter-turn action و Quick Opening ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. در روي ﺗﻮﭘﮏ ﺳﻮراﺧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﮑﻞ 9 – ﺑﺮش ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﭘﯽ

در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﭘﯽ در ورودي واﺣﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

• ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي 

ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي 1 ﮔﻮﻧﻪاي از ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﯾﮏ دﯾﺴﮏ داﯾﺮهاي ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﻮد را دارد، ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ داراي ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن 90 درﺟﻪ ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮه، ﻣﺠﺮاﺑﻨﺪ را از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ آور ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي ﻣﻮازي ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﺎل از ﺷﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪاي ﺑﺰرﮔﺘﺮ داراي ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ، ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي، ﺳﺒﮑﯽ وزن، ارزاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻐﺰﻧﺪه و ﮐﺸﻮﯾﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل، ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﺴﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰي و ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪاي ﺑﺮاي ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺷﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪاي ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﯽ 2 داراي ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﺑﺰرگ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد . ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﯽ ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﻊ در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﮐﻢ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي دوﻏﺎب 3 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭘﺮوژهﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺷﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪاي وﯾﻔﺮي 4 ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرﻫﺎي دو ﻃﺮﻓﻪاي ﮐﻪ در ﺷﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺳﯿﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ 10 – ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﯽ

ﺷﮑﻞ 11 – ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪاي اﻫﺮﻣﯽ

در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﺷﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪاي وﯾﻔﺮي ﮔﯿﺮﺑﮑﺲدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

• ﺷﯿﺮ ﺳﻮزﻧﯽ

ﺷﯿﺮ ﺳﻮزﻧﯽ 5 ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رزوهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ روي آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ﺷﮑﻞ 12 – ﺑﺮش ﺷﯿﺮ ﺳﻮزﻧﯽ

• ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ 

ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن 1 ﮔﻮﻧﻪاي از ﺷﯿﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﻓﺸﺎر در آن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻓﺸﺎر، ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﺑﯽ و ﻓﺸﺎر در ورودي ﺷﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺘﻮر آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺸﻌﺎب از ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ آب ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﯾﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ 13 – ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺧﻠﯽ ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎر

ﺷﮑﻞ 14 – ﺑﺮش ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ

در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم از دو ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎرﺷﮑﻦ در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب ﻣﺨﺎزن ﺛﻘﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

1- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺸﮏ: در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮﻗﺮه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺷﻬﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻗﺮﻗﺮه آن، آب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﻠﻮي درب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺸﻪاي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﻤﭗﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ورودي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ درون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آب در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺿﺮورت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ورودي ﺑﺎﻻي ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺟﻌﺒﻪ ﻫﻢ در ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻌﺒﻪ 4 ) ﻋﺪد ﺳﻮراخ)، اﯾﻦ وروديﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ آن در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ وروديﻫﺎ ﺑﺮاي دو ﺳﺎﯾﺰ 9 و 12 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
2 – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮ: در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از آب ﺷﻬﺮي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺷﻬﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﯿﺮ ورودي ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ (در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺮوري ﺷﯿﺮ ورودي آب ﺑﺎز ﺷﻮد) و ﻧﺎزل ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد آب ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ورودي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺟﻌﺒﻪ ﻫﻢ در ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻌﺒﻪ (4 ﻋﺪد ﺳﻮراخ)، اﯾﻦ وروديﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ آن در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ وروديﻫﺎ ﺑﺮاي دو ﺳﺎﯾﺰ 9 و 12 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
3 – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺐ (ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ): در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ارﺗﻔﺎع آن و ﻏﯿﺮه از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺗﻔﺎي آﺗﺶﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن آب (از ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ) ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4 – ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ. آب ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ از آب ﭼﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺨﺰن آب آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮ داﺧﻞ ﻧﺎزل ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روي ﺳﻘﻒ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، ﺣﺒﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ دﻟﺨﻮاه (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ 68˚c ﺗﺎ  78˚c) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم از ﺣﺒﺎب ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﻣﺎي 68 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ و آب ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي آﺗﺶ ﻣﯽرﯾﺰد. ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روي ﮐﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﯽﺷﻮد. آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﻤﭗ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺟﺮﯾﺎن آب اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎزل ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺪاول زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎري در ﻣﺠﺘﻤﻊ از ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻓﺮدي ﻃﺮاح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺎﺿﻼب

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﺿﻼب

آبﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، آبﻫﺎي زاﺋﺪ را ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آب و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ. آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺪود 99.9 درﺻﺪ وزن آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﻘﻂ 0.1 درﺻﺪ آن ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺿﻼب از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻓﺎﺿﻼب داراي ﻣﻮﺟﻮدات ذرهﺑﯿﻨﯽ (ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ، وﯾﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب

ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ: ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم، دﺳﺖﺷﻮﺋﯽ، ﺗﻮاﻟﺖ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﮕﯿﻦ (ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ) و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺒﮏ (ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب دﺳﺖﺷﻮﯾﯽﻫﺎ،
ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽﻫﺎ، زﯾﺮدوﺷﯽﻫﺎ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ)، اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ، ﻗﺎرچﻫﺎ و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺑﻮ و درﺟﻪ اﺳﯿﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻄﺤﯽ: آبﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ را ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ذرات ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و … ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

روش دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم

در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻدﯾﻮم ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ اﮔﻮي ﺷﻬﺮي (ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي) ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﮔﻮي ﺷﻬﺮي وارد ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺖ اﮔﻮي ﺷﻬﺮي (ﮐﻪ اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ) ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ راه ﻣﺴﯿﺮ را ﻋﻮض ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎه ﺟﺬﺑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺎهﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي زﻣﯿﻦ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده، ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻓﺎﺿﻼب از ﺣﻔﺮ اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽﮔﯿﺮي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺿﻼب رﺳﺘﻮرانﻫﺎ) ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﭼﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﭼﺎه ﭘﺮ ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰنﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﭼﺎهﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ 

 • ﺣﯿﺪري، ﻣﻘﺪاد؛ اﻣﺮاﯾﯽ، ﺷﻌﺒﺎن؛ ﺳﻤﻨﺪري،ﯾﺎﺷﺎر؛ ﻧﺒﯽﻟﻮ، رﺿﺎ؛ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼب، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان اﯾﺮان.
 • ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 • ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، وﯾﺮاﯾﺶ ، 7 ﺗﻬﺮان . 1381 ،
 • ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،( BMS ) دي ﻣﺎه . 1389
 • Advanced Sensors and Controls for Building Applications: Market Assessment and Potential R&D Pathways (Brambley 2005).
 •  Energy Consumption Characteristics of Commercial Building HVAC SystemsVolume III: Energy Savings Potential (Roth 2002).