پروژه های ما

تامین جنس های داکت اسپلیت

تامین جنس های داکت اسپلیت

کارفرمای محترم: جناب آقای گودرزی

معمار و مدیریت پیمان مهندس آرش خطیر : سه دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 18000 بی تی یو و یک دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 60000 بی تی یو ( بابل )

کارفرمای محترم: جناب آقای نصیری

معمار و مدیریت پیمان مهندس آرش خطیر : دو دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 36000 بی تی یو ( بابلسر )

کارفرمای محترم: جناب آقای عباسی

معمار و مدیریت پیمان مهندس آرش خطیر : یک دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 36000 بی تی یو ( بابل )

کارفرمای محترم: جناب آقای گودرزی

معمار و مدیریت پیمان مهندس آرش خطیر : سه دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 18000 بی تی یو و یک دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 60000 بی تی یو ( بابل )

کارفرمای محترم: جناب آقای عباسی نیا

معمار و مدیریت پیمان مهندس آرش خطیر : دو دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 18000 بی تی یو و سه دستگاه داکت اسپلیت به ظرفیت 60000 بی تی یو ( بابلسر )